Fundusze UE

W.P.P.U.H. „MEBLECH” Lech Baś realizuje projekt pn.

„Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy W.P.P.U.H „MEBLECH” Lech Baś poprzez wdrożenie innowacji procesowej, produktowej oraz organizacyjnej.”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.
Cele i planowane efekty projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy MEBLECH. Projekt inwestycyjny wpisuje się w długofalową strategię rozwoju firmy, która ma na celu likwidację istniejących barier rozwoju oraz wzrost konkurencyjności, na rynku krajowym i międzynarodowym, poprzez poszerzenie oferty asortymentowej o udoskonalone pod względem technologicznym i innowacyjne w skali świata (stosowane krócej niż 5 lat) produkty gamy mebli twardych (skrzyniowych) oraz nową usługę – projektowania.

Realizacja inwestycji jest zgodna ze strategią rozwoju firmy, przez spełnienie potrzeb własnych i rynku. Koncepcja niniejszego projektu została opracowania w oparciu o analizę potrzeb przedsiębiorstwa i jego odbiorców, która wykazała następujące problemy i bariery rozwojowe, np.:

-maksymalne wykorzystanie infrastruktury sprzętowej oraz lokalowej, brak wystarczająco innowacyjnych technologii.
-wzrost wymagań po stronie kontrahentów i klientów indywidualnych związanych z możliwością udoskonalenia mebli twardych o wyższą wytrzymałość, estetykę i łatwość montażu
-rosnąca liczba zapytań ofertowych dotyczących usługi projektowania.
Do głównych celów realizacji projektu przez firmę Meblech należą m.in.:
1. Podniesienie poziomu innowacyjności
2. Poprawa konkurencyjności.
3. Stworzenie 2 nowych miejsc pracy.
4. Zwiększenie działań związanych z ochroną środowiska.
5. Wykorzystanie zakupionych wyników prac B+R.
Z uwagi na rozwój firmy, dzięki realizacji projektu, konieczne będzie zatrudnienie 2 osób co zostanie osiągnięte na moment zakończenia projektu, tj. w 2016roku. Ponadto na zakończenie projektu nastąpi wdrożenie innowacji organizacyjnej (1 szt.), produktowej (2 szt. -1-usługa projektowania, 1 -gama mebli twardych (skrzyniowych)-innowacyjność w skali świata do 5 lat ) i procesowej (1 szt.).

Realizacja projektu wpisuje się w główny cel poddziałania 1.5.2 dzięki zwiększeniu zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnych. Projekt z uwagi na nowe zastosowanie technologii i materiałów oraz produkcję mebli jest zgodny z Regionalną Strategią Innowacji WRPO na lata 2015-2020 poprzez wpisanie się w inteligentną specjalizację regionalną Wnętrza Przyszłości. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 – (wpisując się w cel 2.3; 5.2; 6.1 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, poprzez wsparcie komercjalizacji produktów będących efektem prac B+R, a także wpisując się w cel 6.2; 6.5).
Projekt realizowany w okresie 01/01/2016 – 31/12/2016

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Leszka Baś:
telefon: +48 62 73 12 048
mail: leszek@meblech.com
Wartość projektu : 1 575 376,33 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 576 357,19 PLN
W ramach projektu wdrożono 2 innowacyjne produkty:
- usługa projektowania
- gama mebli twardych (skrzyniowych)
MEBLECH Witold Baś
ul. Grabowska 11
63-522 Kraszewice
NIP: 514-030-62-27
tel: +48 62 73 12 048
tel/fax: +48 62 73 12 715
biuro@meblech.com